espere > Polski > Climate Encyclopaedia > Klimat miasta > więcej

Klimat miasta

Dowiedz się więcej!

 

Miasto wpływa modyfikująco na stosunki klimatyczne poprzez gęstość i charakter zabudowy oraz strukturę wykorzystywanych materiałów budowlanych. Przejawia się to przede wszystkim w zmianie bilansu promieniowania słonecznego, bilansu cieplnego oraz bilansu wodnego miasta. Naukowcy od wielu lat zajmują się też bioklimatem miasta - czyli wpływem różnego rodzaju bodźców, charakterystycznych dla klimatu miasta na organizmy żywe, w tym na człowieka.

 

Duże znaczenie dla stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka ma zanieczyszczenie powietrza w obszarach miejskich. Energetyka, różne rodzaje przemysłu, jak też różne rodzaje środków transportu dostarczają odmiennych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Na przykład, kwaśne deszcze, wywołane dostarczaniem do atmosfery dużych ilości tlenków siarki i tlenków azotu powodują nie tylko degradację gleby, zakwaszanie zbiorników wodnych, ale również straty gospodarcze w postaci szybkiej korozji elementów metalowych oraz niszczenie substancji budynków, szczególnie marmuru. Od kilkudziesięciu lat dąży się do zredukowania ilości zanieczyszczeń dostarczanych do atmosfery. W regionach zagrożonych dużymi stężeniami zanieczyszczeń wprowadza się monitoring powietrza atmosferycznego. Podejmowane są też liczne inicjatywy międzynarodowe, w postaci umów i traktatów.

 

1. Zanieczyszczenia powietrza wywołane działalnością człowieka

- Rola energetyki i transportu w zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego
- Rola przemysłu i innych działów gospodarki w zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego
- Oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na inne elementy środowiska oraz na gospodarkę
- Metody ograniczania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
* Ćwiczenie 1 - komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza
* Ćwiczenie 2 - ozon w mieście
 

2. Klimat obszarów zurbanizowanych

- Bilans promieniowania w mieście
- Bilans cieplny w mieście
- Bilans wodny w mieście
- Bioklimat miasta
* Ćwiczenie 1: Bilans promieniowania
* Ćwiczenie 2: Bilans cieplny
* Ćwiczenie 3: Bilans wodny
* Ćwiczenie 4: Bioklimat miasta

3. Kwaśne deszcze 

- Powstawanie kwaśnych deszczy
- Oddziaływanie kwaśnych deszczy na zdrowie ludzi i gospodarkę
- Co możemy zrobić aby przeciwdziałać kwaśnym deszczom?
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net