espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Klima i byer > innføring > 3. Sur nedbør

Klima i byer

Innføring

Kapittel 3:
Sur nedbør 

Vann er av avgjørende betydning for livet på jorda, og kvaliteten på vannet er derfor svært viktig. Når nedbør har en pH-verdi under 5,6, kaller vi det sur nedbør. Den viktigste grunnen til at sur nedbør forekommer er utslipp av de luftforurensende stoffene NOx og SO2. Mens disse utslippene er på vei nedover i Europa og Nord-Amerika, er de økende i Asia.

 

Sur nedbør påvirker hele naturmiljøet. Forurenset nedbør går inn i overflatevann og grunnvann. Når det trenger inn i jordsmonnet kan det forårsake at aluminiumioner blir frigitt, og at nærinssalter blir vasket ut. Det fører til at trærne dør, men de påvirkes også direkte av sur nedbør. Forurenset vann er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet. Områdene som er sterkest truet av sur nedbør, befinner seg særlig i Europa, USA og Kina, i nærheten av sterkt urbaniserte og industrialiserte områder. Luftforurensning som transporteres over store avstander kan imidlertid også føre til sur nedbør i områder som ligger langt unna luftforurensningskildene.
© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net