espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
fordypning
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan hindre klimaendringer?
- Mer utslipp
- Kvotehandel
- Klima-konvensjonen
- Kyoto-protokollen
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Les mer

3. Hvordan kan vi
bremse klimaendringene?

 

Klimakonvensjonen

FNs rammekonvensjon om klimaendring (United Nations Framework Convention on Climate Change, forkortet UNFCCC), kalles gjerne bare Klimakonvensjonen. Den ble undertegnet ved et stort miljøtoppmøte med statsledere fra hele verden i Rio de Janeiro i 1992. 
 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Klimakonvensjonens mål er å stabilisere drivhusgassene i atmosfæren på et nivå som ikke vil skape farlige klimaendringer. Dette skal skje innen en tidsramme som gir økosystemer mulighet til å tilpasse seg klimaendringer på naturlig vis. Tiltakene må sørge for at matvareproduksjonen ikke settes i fare og gjøre det mulig med en bærekraftig økonomisk utvikling. Så godt som alle medlemsland i FN har i dag underskrevet og godkjent Klimakonvensjonen.

Klimakonvensjonen går ut fra at de rike landene har det største ansvaret for de klimaendringene vi hittil har sett, mens det er u-landene som i hovedsak får svi for dem. Klimakonvensjonen slår derfor fast at de industrialiserte landene må gå foran og redusere sine utslipp av klimagasser først. I dag er ikke u-landene forpliktet til å redusere sine utslipp av klimagasser. Industriland, inkludert landene med overgangsøkonomier (Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen), er pålagt å utarbeide nasjonale handlingsplaner for å begrense utslippene av drivhusgasser og beskytte og utvikle skog og hav som kan ta opp drivhusgasser fra atmosfæren. Klimakonvensjonen legger opp til at industrilandene skal hjelpe utviklingslandene så de blir bedre rustet til å stå imot effektene av klimaendringene.  Klimakonvensjonen har også krav om at industrilandene skal:

  • Stille penger og teknologisk bistand til rådighet for å hjelpe utviklingslandene med å kontrollere utslippene av drivhusgasser.
  • Hjelpe de landene som er spesielt sårbare overfor de skadelige virkningene av klimaendringer med å klare omkostningene ved en tilpasning.
  • Framskaffe miljøriktig teknologi og kunnskap i tillegg til å støtte utviklingen av teknologi i utviklingslandene.

Alle land skal:

  • Skaffe informasjon om hvor mye drivhusgass de slipper ut og hvor mye CO2 som bindes i deres hav og skoger.
  • Ta vare på deponier for drivhusgasser (som hav og skog).
  • Samarbeide om planlegging mot klimaendringers virkninger på kystsoner, vannressurser og landbruk.
  • Samarbeide om beskyttelse av områder truet av oversvømmelse eller tørke, spesielt i Afrika.
  • Informere offentligheten om klimaendringer og mulige virkninger.

Landene skal også støtte et internasjonalt økonomisk system som vil føre til bærekraftig økonomisk vekst og utvikling i alle land, spesielt i utviklingsland. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å løse problemer som forårsakes av klimaendringer.

 

Tilbake til Innføring-delen

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.01.2004 15:20:28 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013