espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
fordypning
1. Tørke i middelhavs-landene
- hvorfor er tørke viktig
- tørkefremmende faktorer
- strategier for å takle tørke
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
     
 

Download

 

Mat og klima 

Mer om temaet

Oppgavesett: Tørke i middelhavslandene

Oppgavesett 2: Faktorer som bidrar til tørke

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Inntroduksjonen i kapittel 3 - Tørke i middelhavslandene - viser et satelittbilde av såkalt normalisert differensial vegetasjonsindeks (NDVI) for middelhavsområdet.

To forklaringen på NDVI er:

a) Bildet av normalisert differensial vegetasjonsindeks (NDVI) blir beregnet ut fra rød og nesten-infrarød refleksjon observert med AVHRR-sensoren (Advanced Very High Resolution Radiometer) på NOAAs meteorologiske satelitter.

NDVI-bildet gir en indikasjon på veksten og tettheten av vegetasjonen på overflaten. Bilder av NDVI blir noen ganger vist til som "grønnhetskart" - siden de viser plantelivet.

Tidsserier av NDVI-data (fra 1982 til i dag) gjør det mulig å analysere hvordan plantevekst og tetthet endrer seg som respons på biofysiske forhold (som inkluderer plantearter, vær og jordsmonn).
Dataene bearbeides av NASA og U.S. Geological Survey og presenteres som piksler (celler). Hver piksel tilsvarer et område på 8.0 x 8.0 km.
NDVI-verdiene er mellom -1 og +1, der tett vegetasjon har de høyeste verdiene (f.eks. 0,4 - 0,7) og områder med spredt vegetasjon har lavere verdier  (f.eks. 0,1 - 0,2).

Disse bildene brukes først og fremst for å sammenlikne dagens vegetasjon med tidligere perioder, for eksempel kan man sammenlikne data fra et tidspunkt i et normalår eller referanseår (et spesielt godt eller dårlig år) for å avdekke uvanlige forhold.


b) For å måle og kartlegge tettheten til grønn vegetasjon på jorda, bruker forskere satelittsensorer som observerer bestemte bølgelengder av synlig og nær-infrarødt sollys som absorberes og reflekteres av plantene.

Beregninger av andelene synlig og nær-infrarødt lys som reflekteres tilbake til sensoren gir et tall mellom minus en (-1) og pluss en (+1).

Resultatet fra disse beregningene kalles normalisert differensial vegetasjonsindeks (NDVI)

En NDVI-verdi på null betyr ingen grønn vegetasjon. Nær +1 (0,8 - 0,.9) indikerer høyest mulig tetthet av grønt løv.


(Kilde: http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/Datasets/ndvi.fasir.html)


Øvelse 1: 

Følgende satelittbilde viser NDVI (normalisert differensial vegetasjonsindeks) for Spania i 1998. Se på bildesekvensen og beskriv endringene i vegetasjon gjennom året!

 

Den iberiske halvøya i 1998.  
Kilde for animasjonen:
http://satgeo.zum.de/satgeo/beispiele/interpretation/ndviueb.htm
Klikk for større bilde (330 Kb).

Øvelse 2:

Tørre land opplever en kamp for vannet. Vann er nødvendig for landbruk, turisme, industri, strømproduksjon og husholdninger. Tenk deg at du er talsperson for en av disse sektorene. Hvilke argumenter vil du bruke for å få nok vann?

  
Øvelse 3:

Tabellen som følger viser temperaturer og nedbør for et sted i Spania. Bruk dataene til å lage et klimadiagram. Hvor i Spania er denne klimastasjonen? 


 

[Precipitation = nedbør]

 

Øvelse 4:

Viser disse dataene et typisk klima i middelhavslandene? Begrunn svaret.


Øvelse 5:

Se på disse klimadiagrammene. (Se nøye på rekkefølgen av månedene i hvert diagram!)


Hvilke har et typisk middelhavsklima?
Hvor kan de andre stasjonene være plassert?

 

 

Øvelse 6:

Bruk atlaset ditt for å finne andre områder i verden som har samme klima som middelhavslandene. Har disse områdene noe felles? Kan du forklare dette?
 

Øvelse 7:

Du har lært om vannforbruk i Spania og Norge og forholdet mellom vannressurser og forbruk i disse to landene. Beskriv situasjonen i et annet land enn Spania og Norge?

Prøv å tenke deg fram til situasjonen først, se deretter på denne nettsiden:

FAO

Finn data om vannforbruk og tegn et sirkeldiagram der du bruker dataene. Sammenlikn bruk av vann og vannressurser i landet ditt med vannsituasjonen i Spania. Er det fare for tørke i ditt land?


 

 

Om denne siden:
Forfatter: S. Schnell - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-13

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 13.05.2005 11:12:30 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013