espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan bremse klimaendringer?
- Hva kan du gjøre?
- Hva kan myndighetene gjøre?
- Internasjonalt samarbeid
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

3. Hvordan kan vi
bremse klimaendringene?

Menneskeskapte klimaendringer kan motvirkes ved å unngå å slippe ut klimagasser. Jo mindre klimagasser vi slipper ut, jo mindre blir oppvarmingen i framtiden.

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

1. Jo mindre vi slipper ut, jo mindre vil den framtidige globale oppvarmingen bli. Foto: Corel Gallery

 

 

Lavere utslipp av klimagasser

Vi mennesker kan bremse og etter hvert stanse klimaendringer vi selv har satt i gang. Men klimasystemet reagerer tregt. Gassene vi hittil har sluppet ut vil fortsette å virke på klimaet i mange år framover selv om vi anstrenger oss for å begrense utslippene. Ved å redusere utslippene vil farten på klimaendringene bremses, men klimaet vil likevel fortsette å endre seg så lenge vi lever. Det er først våre barn og barnebarn som får full glede av arbeidet vi legger i å begrense våre utslipp i dag.

Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke klimaendringer er å brenne mindre fossile brensler, slik at utslippene av CO2 blir mindre. 

Vi kan innrette oss slik at vi bruker mindre energi til transport, oppvarming, kjøling, belysning, elektriske apparater, industriproduksjon og andre formål. Dette kan skje ved utvikling av ny og renere teknologi og ved endring av våre levemåter og forbruksmønstre.
  

Vi kan velge andre energikilder enn fossile brensler. Fornybar energi som vindkraft, solkraft og vannkraft slipper ikke ut klimagasser (i noen tilfeller dannes det klimagasser når planterester råtner i vannkraftbassengene). Heller ikke brensel fra biomasse (ved, halm og annet plantemateriale) bidrar til klimaendringer, så sant nye trær og planter vokser opp igjen der man hogde eller høstet. Kjernekraft slipper ikke ut CO2 (selv om denne kraftkilden er omstridt av andre årsaker). 
  

 

I framtiden håper mange at biler kan drives med hydrogen som drivstoff i stedet for bensin. Hydrogenmotorer slipper ikke ut CO2, men hydrogen må produseres ved bruk av klimavennlige teknologier for at en gunstig effekt skal oppnås.

 

Kan man rense bort CO2-utslipp?

Mange typer forurensning kan fjernes ved hjelp av filtre, renseanlegg eller lignende. I dag finnes det ikke noen renseteknologi som effektivt fjerner CO2-utslipp fra ovner, kraftverk og motorer til en billig nok pris. Men myndighetene og private selskaper i mange land arbeider med å utvikle kostnadseffektive teknologier som kan skille ut CO2-gassen ved forbrenning av kull, olje og gass, slik at den ikke slippes ut til atmosfæren. CO2-gassen kan deretter lagres dypt nede i bakken, for eksempel i tomme oljebrønner.

Oljeselskapet Statoil lagrer hvert år ca. én million tonn CO2 1000 meter under havbunnen i Utsira-formasjonen på Sleipner-feltet i Nordsjøen. CO2 blir skilt ut fra naturgassen som blir utvunnet på Sleipner-feltet og sprøytet ned i sandstein som finnes under havbunnen. I denne sandsteinformasjonen er det plass til minst 600 milliarder tonn CO2, noe som tilsvarer utslippene til alle kraftverkene i Europa i 600 år.

 

3. INN I HAVBUNNEN: Naturgass utvinnes fra havbunnen på Sleipner-feltet i Nordsjøen. CO2 skilles ut og fanges opp fra resten av gassen og pumpes tilbake dypt ned i sandstein for lagring. Illustrasjon: Alligator Film/BUG (klikk for å forstørre, 135 kB)

To hindre må overvinnes før denne teknologien kan tas i bruk i stor skala. For det første gjelder det å forsikre seg om at lagrene virkelig er trygge, slik at gassen ikke lekker ut. For det andre må prisen for å skille ut og lagre CO2 bli så lav at industrien har råd til å ta teknologien i bruk. Det er i dag ingen som vet om, og når, CO2 kan skilles ut i stor skala til en overkommelig pris. CO2-utskilling og lagring kan i alle tilfeller bare brukes for store enkeltkilder til utslipp slik som kraftverk og fabrikker. Utslippene fra mindre, spredte kilder som biler, fly, oljefyrte ovner eller gasskomfyrer kan ikke reduseres med denne teknologien.

 

Redusere utslipp av andre klimagasser

Vi kan også redusere utslipp av klimagasser fra andre kilder enn fossile brensler.

 • Ved å stanse avskoging unngår vi at CO2 frigjøres til atmosfæren. I våre dager pågår avskoging særlig i tropiske områder, når skog erstattes av beiteland, dyrket mark eller annet.
   
 • Når organisk avfall råtner for eksempel i avfallsdeponier (søppelfyllinger) avgis den kraftige drivhusgassen metan (CH4). Ved å samle opp gassen og bruke den som brensel får vi både varme og reduserte utslipp av klimagasser.
    
 • Jordbruket bidrar til utslipp av både CO2, metan og lystgass (N2O). Mer miljøvennlige dyrkningsmetoder kan redusere disse utslippene.  
   
 • Mange typer industriproduksjon gir utslipp av klimagasser, blant annet de fluorholdige klimagassene (HFK, PFK og SF6). Disse utslippene kan reduseres ved nye produksjonsmetoder.

 

Ta opp CO2 fra atmosfæren

Vi kan dessuten øke opptaket av CO2 i skog, jord og hav.

 • Når vi planter skog der det har vært åpent landskap, bindes karbon fra atmosfæren i trærne som vokser. Slik fjernes noe av CO2-gassen vi slipper ut fra atmosfæren. Men mulighetene for å øke opptaket av CO2 på denne måten er såpass begrenset at det ikke kan veie opp for mer enn en brøkdel av utslippene vi mennesker står bak. Skogplanting kan også skape problemer – i noen tilfeller fortrenger det jordbruk eller ville dyre- og plantearter som trives i det eksisterende landskapet.
   
 • Havet tar opp store mengder CO2 fra atmosfæren. Noen har foreslått at vi kan øke dette opptaket ved å gjødsle planteplanktonet som binder karbon gjennom fotosyntesen. Det er ikke dokumentert at slike tiltak vil være effektive, og algeoppblomstring etter gjødsling av havet kan ha andre, uheldige virkninger.

4. Opptaket av CO2 fra atmosfæren øker når vi planter ny skog. Foto: Corel Gallery

Utslipp av klimagasser kommer fra en lang rekke kilder, og derfor trengs det mange forskjellige tiltak for å begrense dem. Men siden en stor del av utslippene kommer fra fossile brensler, må en strategi som virkelig skal monne omfatte tiltak mot utslipp fra fossile brensler.

 

Hvorfor vedfyring ikke bidrar til klimaendringer

5. Energi fra biomasse regnes for CO2-nøytralt. Foto: Corel Gallery

Når vi fyrer med brensel fra biomasse, som for eksempel ved eller flis, frigjøres energi i form av varme, og karbon som går tilbake til atmosfæren i form av CO2. Hvis det vokser opp nye trær der vi hogget, vil trærne på nytt ta opp CO2 fra atmosfæren som bindes i ny biomasse. Slik kan man få balanse i CO2-regskapet. Over tid vil mengden CO2 i atmosfæren være konstant. Derfor regnes biobrensel som CO2-nøytral.

 

Neste side

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.04.2004 11:03:17 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013