espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
- Procesy
- Lotnictwo
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Ozon
     
 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

Lotnictwo: jego rozwój i wpływ na klimat

Ocena wpływu ruchu lotniczego na klimat dziś – a co ważniejsze w przyszłości – to ryzykowne wyzwanie. Chociaż dotychczas wpływ ten był niewielki, to zakłada się, że w przyszłości będzie szybko rosnąć. Transport lotniczy jest bowiem niezwykle szybko rozwijającym się sektorem, także w zakresie zużycia energii.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 
Airbus A320

1. Samolot typu Airbus A320
Autor: Ian Britten © FreeFoto.com
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (60 K)

Lotnictwo dziś – wiele wątpliwości

Dane z ostatniego raportu IPCC na temat lotnictwa z 1999 r. można już uznać za nieaktualne, gdyż odnoszą się one do sytuacji w 1995 r. Jednakże obecnie jest to najlepszy opis sytuacji jakim dysponujemy, a drastyczne zmiany jakie obecnie zachodzą uniemożliwiają wiarygodne prognozowanie przyszłych trendów. W latach 1993-2000 liczba pasażerów w transporcie lotniczym w krajach Unii Europejskiej wzrastała o około 10% każdego roku. W ostatnich latach wydarzenia takie jak atak na wieże World Trade Center w Nowym Jorku z 11 września 2001 r., wystąpienie zachorowań na SARS i wojna w Iraku spowodowały spowolnienie tego dynamicznego rozwoju.

W 2002 r. globalny dochód w lotnictwie pasażerskim obniżył się o 4%, a w przelotach towarowych o około 8%. Równocześnie w Europie gwałtownie rozwija się rynek tanich przewoźników lotniczych i w kolejnych latach jest przewidywany dalszy jego wzrost. Prognozy na najbliższe 20 lat mówią o wzroście rzędu 5% rocznie w globalnej liczbie pasażerów.

Prognozy rozwoju lotnictwa

W wielu publikacjach ruch lotniczy jest mierzony przy pomocy wskaźnika RPK (liczba pasażerów pomnożona przez odległości przez nich przebyte w ciągu roku). Wskaźnik ten wzrósł o 360% między rokiem 1970 (551 miliardów) a 1995 (2537 miliardów). Prognozy na przyszłość nie są jednoznaczne.

emission map from aviation

2. Spalanie paliwa przez lotnictwo cywilne. Dane z maja 1992 r. Wartości są podane dla oczek siatki o rozmiarach 1 x 1 stopień.
Źródło: Raport IPCC na temat lotnictwa z 1999 r., ryc. 9-10
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (90 K)

forecasts for aviation until 2050

3. Prognoza wielkości światowego pasażerskiego ruchu lotniczego w 2015 i 2050 roku (w RPK).
Na podstawie 'The plane truth' (J. Whitelegg / N. Williams), opartego na danych IPCC z 1999 r.
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (60 K)

Dla roku 2015 niektóre prognozy przewidują osiągnięcie wartości 5700 miliardów, dla 2050 r. prawdopodobny jest scenariusz przewidujący wartości od 14000 do 23000 miliardów (prognozy ICAO / EDF dla umiarkowanego wzrostu gospodarczego). Jeśli przyjmiemy, że liczba ludności świata osiągnie 10 miliardów w 2050 r. to oznacza to, że średnio każdy mieszkaniec Ziemi pokona samolotem od 1400 do 2300 km rocznie.

Dziś lotnictwo jest odpowiedzialne za około 2% wszystkich emisji dwutlenku węgla ze źródeł antropogenicznych. Udział w tzw. wymuszaniu promieniowania (ang. radiative forcing) oszacowano na 3,5% w 1992 r. To niewiele. Jeśli jednak obecny poziom RPK wzrośnie wielokrotnie w najbliższych dekadach to ruch lotniczy stanie się ważnym czynnikiem, odpowiedzialnym za 10% (lub nawet więcej) globalnego ocieplenia wywołanego przez człowieka w 2050 r.

passengers carried 1992 - 2001

4. a + b) Rysunek po lewej i prawej stronie:
Zmiany wielkości rocznego światowego ruchu lotniczego (pasażerskiego i całkowitego) w latach 1992-2001 (dane dla roku 2001 na podstawie prognoz).
Źródło: International Civil Aviation Organisation (ICAO, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, dane z grudnia 2001 r.)
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!

freight carried 1992 - 2001

Tono-kilometr to łączna miara liczby pasażerów, ładunku i poczty przetransportowanych lotniczo, uwzględniająca także łączną długość przebytych dystansów.
Źródło: ICAO

 

Wpływ na klimat

Samoloty emitują gazy i cząstki stałe bezpośrednio do górnych warstw troposfery i niższych warstw stratosfery. Zmieniają zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze: dwutlenku węgla (CO2), ozonu (O3) i metanu (CH4). Ponadto powodują powstawanie smug kondensacyjnych co może zwiększyć zachmurzenie chmurami typu Cirrus. Wszystkie te czynniki mają wpływ na zmiany klimatu.

 

Procesy z udziałem gazów

Silniki samolotów zużywają paliwa kopalne i dlatego powodują wydzielanie CO2 (około 2% całego antropogenicznego CO2). Ponadto powodują powstawanie tlenków azotu, które wywierają w górnej troposferze działanie dwojakiego rodzaju: przyczyniają się do powstania ozonu i pośrednio niszczą metan, ponieważ doprowadzają do tworzenia się rodników OH, które utleniają metan.

 

Powstawanie ozonu jest procesem lokalnym i przejściowym, gdyż cykl ozonu jest krótki. Na obszarach tzw. korytarzy powietrznych (czyli na trasach przelotów samolotów) stwierdzono w 1992 r. wzrost o około 6% w porównaniu z obszarami gdzie samoloty nie latają. W roku 2050 wartość ta może wzrosnąć do 12%. Zmniejszanie się zawartości metanu (około -2% w 1992 r., -5% w 2050 r.) zachodzi bardziej równomiernie na całej Ziemi. Zarówno ozon, jak metan są gazami cieplarnianymi. W skali globalnej oba efekty nawzajem się znoszą. W skali lokalnej, ocieplenie wskutek tworzenia się ozonu w korytarzach powietrznych, głównie na półkuli pn., przewyższa globalne ochłodzenie spowodowane zmniejszaniem się koncentracji metanu.

contrary impact of aviation on ozone and methane

5. Lotnictwo powoduje wzrost zawartości ozonu (O3), a spadek zawartości metanu (CH4) w troposferze.
Autor: Elmar Uherek

contrails and cirrus clouds

6. Smugi kondensacyjne i chmury Cirrus.
Smugi kondensacyjne tworzą się wskutek kondensacji pary wodnej wydzielanej przez silniki samolotów. Wyniki niektórych badań dowodzą, że obecność smug kondensacyjnych sprzyja tworzeniu się chmur Cirrus.
Zdjęcie: © Bernhard Mühr, Karlsruher Wolkenatlas
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (50 K)

 

Para wodna, smugi kondensacyjne i chmury Cirrus

Samoloty emitują spaliny w najzimniejszej warstwie atmosfery między troposferą i stratosferą, w pobliżu tropopauzy. Zimne powietrze nie jest w stanie przyjąć zbyt dużo pary wodnej, więc para wodna ze spalin łatwo kondensuje. Tworzą się tzw. smugi kondensacyjne. Można je uznać za rodzaj chmur lodowych i mogą się one rozwinąć w chmury typu Cirrus. Takie chmury mogą pokryć 5% nieba na obszarach korytarzy powietrznych nad Europą, USA i pn. Atlantykiem. W skali globalnej smugom przypisuje się planowany w roku 2050 udział w zachmurzeniu w wysokości 0,1%, a we wzroście zachmurzenia 0,5%. Smugi przekształcone w chmury Cirrus przyczyniają się do wzmocnienia efektu cieplarnianego, ponieważ umożliwiają promieniowaniu słonecznemu dotarcie do podłoża, ale pochłaniają promieniowanie podczerwone Ziemi. Emisje sadzy i związków siarki mogą prowadzić do powstawania dodatkowych chmur Cirrus  co jeszcze wzmacnia ten efekt.

Co wiemy?

Rycina 7 pokazuje w jaki sposób lotnictwo może przyczyniać się do tzw. wymuszania promieniowania (jako miary globalnego ocieplenia; ang. radiative forcing). Wiedza naukowa na ten temat jest oceniana jako słaba lub średnia, zależnie od rodzaju wpływu. Analizując rycinę dochodzimy do wniosku, że wszelkie oceny są w tym przypadku obarczone dużymi wątpliwościami, a przewidywania dotyczące przyszłych oddziaływań mogą tylko wskazywać orientacyjny zakres możliwych wartości.

 

radiative forcing from aircrafts 1992

7. a) Szacunki średniego globalnego i rocznego tzw. wymuszania promieniowania (ang. radiative forcing, Wm-2) z emisji lotniczych w 1992 r. Dodatnie wymuszanie promieniowania jest miarą udziału w globalnym ociepleniu, ujemne – w ochładzaniu.
Objaśnienia: good – dobry, fair – średni, poor – słaby, very poor – bardzo słaby, contrails – smugi kondensacyjne, cirrus clouds – chmury Cirrus, direct sulfate – bezpośrednie działanie siarczanów,  direct soot - bezpośrednie działanie sadzy, total (without cirrus clouds) – suma (bez chmur Cirrus)
Źródło: Raport IPCC na temat lotnictwa z 1999 r.
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!

radiative forcing from aircrafts 2050

7. b) Szacunki średniego globalnego i rocznego tzw. wymuszania promieniowania (ang. radiative forcing, Wm-2) z emisji lotniczych dla roku 2050. Szacunki są oparte na umiarkowanym scenariuszu rozwoju gospodarczego IPCC Fa1, zakładającym wzrost ruchu lotniczego o 3,1% rocznie i wzrost spalania paliwa o 1,7% rocznie.
Źródło: Raport IPCC na temat lotnictwa z 1999 r.
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!

Samoloty ponaddźwiękowe

Emisje tlenków azotu w stratosferze prowadzą to niszczenia stratosferycznej warstwy ozonowej. Był to ważny powód zaprzestania rozwoju floty ponaddźwiękowych samolotów pasażerskich. Wymiana gazów w stratosferze przebiega bardzo powoli. Znaczne ilości spalin, emitowane na tak dużych wysokościach, docierają do wielu miejsc na całym świecie i mogą mieć duży, a trudny do przewidzenia wpływ na system atmosferyczny i warstwę ozonową.
Concorde, który po raz pierwszy wzniósł się w powietrze w 1969 r. i latał na wysokości 18 km w stratosferze, pozostał jedynym regularnie i komercyjnie używanym pasażerskim samolotem ponaddźwiękowym. Jego ostatni lot miał miejsce w 2003 r.

Concorde

8. Concorde – jedyny kiedykolwiek komercyjnie używany ponaddźwiękowy samolot pasażerski
©BBC news

O tej stronie:
Autor: Dr Elmar Uherek, Max Planck Insitute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Recenzent: Dr Didier Hauglustaine, LSCE Gif-sur-Yvette - 2004-02-18
Konsultacja dydaktyczna: Michael Seesing - Uni Duisburg - 2003-08-07
Ostatnia aktualizacja: 2004-04-20
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.12.2004 09:21:04 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013