espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
- Procesy
- Lotnictwo
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Ozon
     
 

Download

 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

Ćwiczenie 2

Transport, rozpad i oddziaływanie CFC w stratosferze

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Z1

Ryc. 1 prezentuje cykl Chapmana zapewniający równowagę między tworzeniem się i rozpadem ozonu, oraz tzw. cykl katalityczny chloru (CCC) przedstawiony jako seria reakcji. Strzałki na rysunku pokazują zachodzenie reakcji chemicznych, a pogrubione wskazują, że dane procesy zachodzą częściej niż pozostałe (reakcja łańcuchowa). 
Wpisz brakujące wzory w cztery ramki znajdujące się po prawej stronie rysunku, a w puste miejsce w elipsie wpisz nazwę reakcji.

 

Ryc. 1. Cykl Chapmana i cykl katalityczny chloru zachodzące w stratosferze. Objaśnienia: (-Q) – uwalnianie ciepła, winter – zima, spring - wiosna
© 2004 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 

Z2

CCC i cykl Chapmana, które opisują procesy zapewniające równowagę między tworzeniem się i rozpadem ozonu w stratosferze, są ze sobą powiązane.
Zaznacz na rycinie na czerwono miejsca obrazujące występowanie tych połączeń. Zaznacz to także w ramce poświęconej cyklowi Chapmana.

Z3

Dorysuj na ryc. 1 schemat cyklu pokazujący znaczenie dwutlenku azotu jako "środka ochronnego" dla rodników tlenku chloru.

Poznaliśmy wpływ CFC na ozon. CCC zachodzi kilka tysięcy razy zanim rodniki chloru zostaną włączone w inne reakcje lub usunięte z warstwy ozonowej. Jak jednak rodniki chloru, które w głównej mierze powstają z CFC, docierają do warstwy ozonowej? 

 

Ryc. 2. Przekrój pionowy przez atmosferę od równika po biegun pn.  T – tropopauza, K – obszar stratosfery o wysokiej koncentracji ozonu (>16 dobsonów / km)
© 2004 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Z4

Narysuj na ryc. 2 główne prądy powietrzne występujące w stratosferze i podpisz je.

Z5

Zaznacz miejsce w tropopauzie gdzie prawdopodobnie występuje najmniejsza różnica temperatury, i gdzie wymiana materii może najłatwiej zachodzić.

Z6

Wpisz na ryc. 2 schemat reakcji fotolizy CFC (weź za przykład F2CCl2 z ryc. 1) w miejscu, gdzie ta reakcja najprawdopodobniej zachodzi

Z7

Narysuj drogę chloru od CFC (weź F2CCl2 za przykład) do miejsca, gdzie zachodzi kataliza chloru.

 

 

Z8

Oto kilka stwierdzeń na temat CFC, ich przemieszczania się i ozonu. Zaznacz stwierdzenia prawdziwe

q

Czas przebywania CFC w atmosferze jest bardzo długi. Wystarcza aby CFC dostały się do stratosfery, mimo, że proces przemieszczania się jest bardzo powolny.

q

Czas przebywania CFC w atmosferze nie jest bardzo długi, ale procesy transportu atmosferycznego są dostatecznie szybkie aby CFC zdążyły dotrzeć do stratosfery i ulec tam rozpadowi.

q

Rodniki chloru powodują bezpośrednio rozpad ozonu. Tworzy się produkt, który reaguje z reagentem, który jest konieczny do powstania ozonu. Z tego powodu kolejne reakcje powstawania ozonu są zakłócone.

q

W stratosferze tworzy się wiele rodników chloru, które następnie tworzą stabilne związki z ozonem. Z tego powodu ozon przestaje pochłaniać promieniowanie UV.

q

Ponieważ rodniki chloru przyspieszają niszczenie ozonu, tylko niewielkie ilości CFC są potrzebne aby nastąpiły znaczące ubytki ozonu.

q

Sam katalityczny rozpad ozonu i procesy transportu to nie jedyne czynniki, wystarczające do wyjaśnienia fluktuacji koncentracji ozonu w porach roku w atmosferze (czyli dziury ozonowej).

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 15:03:49 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013