espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
1. Zanieczyszczenia powietrza
- Co to jest?
- Przyczyny
- Skutki
- Obszary zagrożone
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
3. Kwaśne deszcze
więcej
     
 

Klimat miasta

Wiadomości podstawowe

Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza ma zarówno charakter lokalny, jak i globalny. Szkodliwe substancje, emitowane do atmosfery wraz z wiatrem przekraczają granice państw. Konieczna jest więc współpraca międzynarodowa, aby temu przeciwdziałać.

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Globalne negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza to np. zwiększony efekt cieplarniany czy dziura ozonowa. Smog i kwaśne deszcze to najbardziej znane skutki o zasięgu lokalnym, a dotyczą one głównie ludzi żyjących w miastach. Zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla naszego zdrowia, i może także powodować straty ekonomiczne.

 

1. Zanieczyszczenie powietrza w mieście.
Indywidualne systemy grzewcze znacząco powiększają zanieczyszczenie powietrza w mieście.
Źródło: www.freefoto.com

Przyjrzyjmy się zanieczyszczeniu powietrza w mieście. Z powodu emisji z różnych źródeł, następujące substancje można znaleźć w miejskim powietrzu: tlenki siarki i azotu, węglowodory (głównie z rafinerii i spalin samochodowych), a także tlenek węgla, metale ciężkie (ze spalin samochodowych, przemysłu, hut) i związki organiczne (głównie z przemysłu chemicznego), a także pył i sadzę. Jednak udział poszczególnych substancji w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza nie jest wszędzie taki sam. W krajach rozwiniętych siarka nie jest już tak ważnym zanieczyszczeniem jak to było dawniej. Stężenie zanieczyszczenia w powietrzu (które jest skutkiem imisji zanieczyszczeń) decyduje o jakości powietrza.

 

 

Smog

W wielu miastach świata zanieczyszczenie powietrza przekracza czasami wszelkie ustalone normy i konieczne jest ogłaszanie tzw. alarmu smogowego. Słowo smog oznacza połączenie dymu i mgły (ang. "smoke" i "fog"). Po raz pierwszy użył go w roku 1911 lekarz Harold Des Voeux. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu:
 

 - smog typu londyńskiego, spowodowany głównie zanieczyszczeniem powietrza wskutek spalania węgla i emisji dwutlenku siarki (SO2) i pyłów. Takie zanieczyszczenie w połączeniu z mgłą powoduje powstawanie kropelek kwasu siarkowego (H2SO4) zawieszonych w powietrzu. Gdy w 1952 r. w Londynie w czasie trwania smogu stężenie dwutlenku siarki przekroczyło 3,5 mg/m3 powietrza (czyli 3500 µg na 1 m3) to doprowadziło to do masowych zgonów. (Uwaga: 1 mg to 0,001 g; inną jednostką jest 1µg który jesy równy 0,000001 g. Zatem 1 g = 1000 mg albo 1000000 µg). Smog londyński obserwowano po raz pierwszy w połowie XIX wieku, a dziś występuje raczej rzadko. Przykładowo: w roku 2001 średnie roczne stężenie SO2 osiągnęło 3 µg/m w Barcelonie (Hiszpania), 4 µg/m3  w Monachium (Niemcy), 7 µg/m w Londynie (Wielkka Brytania - dane w roku 1999) i 13 µg/m w Warszawie (Polska). Jednakże zdarza się, że w niektórych dniach stężenie SO2 mosiąga znacznie wyższe wartości. Największe wartości średnie godzinne w roku 2001 wynosiły 211 µg/m3 w Warszawie, 106 µg/mw Londynie (dane dla roku 1999), 70 µg/mw Barcelonie i 17 µg/mw Monachium.

2. Liczba zgonów w Londynie w grudniu 1952 roku, będąca wynikiem wysokiej koncentracji dwutlenku siarki
Kliknij, aby zobaczyć powiększony obraz (38 K)
Źródło: Manchester Metropolitan University

- smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny), który występuje w słoneczne dni, przy dużym ruchu ulicznym. Tlenki azotu ze spalin samochodowych oraz węglowodory (z różnych źródeł antropogenicznych i biogenicznych) wchodzą w reakcje chemiczne w obecności światła słonecznego i tworzą szkodliwą mieszankę aerozoli i gazów. Smog fotochemiczny zawiera ozon (czyli ozon troposferyczny), formaldehyd, ketony i PAN (azotan nadtlenku acetylu). Ozon może osiągnąć stężenie nawet 12 ppm w stratosferze podczas gdy przy powierzchni ziemi zwykle nie przekracza ono 0,04 ppm. Wszystkie wymienione substancje podrażniają oczy i system oddechowy człowieka oraz uszkadzają rośliny. Ten typ smogu jest obecnie dość częsty w dużych miastach latem. Niejako zastąpił on smog typu londyńskiego po roku 1960, a w Europie Zachodniej po roku 1980.
 

3. Co to jest smog i kiedy się tworzy?
Kliknij, aby zobaczyć powiększony obraz (87 K)
autorzy: Anita Bokwa, Michael Seesing

4. Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego o średnicy ziaren poniżej 10 μm w 1999 r.
źródło danych: APHEIS - Monitoring the Effects of Air Pollution on Health in Europe

Pył i sadza

Inną uciążliwością w miastach jest kurz i sadza. Przykładowo w 1999 r. średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego o średnicy ziaren poniżej 10 µm wynosiło 21,8 µg/m3 w Londynie, 29,5 w Budapeszcie, 43,3 w Rzymie, 44,4 w Sewilli i 45,5 w Krakowie. Dla porównania: w Krakowie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. średnie roczne stężenie przekraczało 100 µg/m3, a w zimie nawet 200 µg/m3, z powodu emisji z huty stali i elektrociepłowni. W ostatnim dziesięcioleciu XX w. produkcja stali spadła a ponadto znacznie zmodernizowano funkcjonowanie tych zakładów, co spowodowało znaczną poprawę jakości powietrza. 

Stężenia dopuszczalne

Dla każdego zanieczyszczenia zostały ustalone dopuszczalne stężenia w powietrzu, które nie powinny być przekraczane. W przeciwnym wypadku zanieczyszczenie powietrza może być szkodliwe i niebezpieczne dla naszego zdrowia a nawet życia.  Stężenia dopuszczalne i alarmowe dla krajów Unii Europejskiej zostały ustalone w dyrektywie 96/62/EC z dnia 27 września 1996 r. Szczegółowe przepisy zawierają trzy dalsze dyrektywy: 1. 1999/30/EC a dnia 22 kwietnia 1999 r., 2. 2000/69/EC z dnia 16 listopada 2000 i 3. 2002/3/EC z dnia 12 lutego 2002 r. Przepisy te obowiązują także w Polsce na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r.

5. Flaga zjednoczonej Europy.
Zanieczyszczenia powietrza są problemem międzynarodowym, dlatego też przepisy prawne dotyczące emisji i imisji są ustalane przez Radę Unii Europejskiej dla wszystkich krajów czlonkowskich.
Źródło: www.freefoto.com

6. Stężenia dopuszczalne dla NO2, SO2, Pb i PM10 (średnie roczne stężenia) w krajach Unii Europejskiej
Autor: Pawel Jezioro

Dla dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), ołowiu (Pb) i pyłu zawieszonego o średnicy do 10 µm (PM10), stężenia dopuszczalne zostały ustalone jako średnie roczne stężenia. Oznacza to, że w niektórych dniach stężenie może być nawet znacznie wyższe niż wartość dopuszczalna, zaś w innych dniach niższe, ale średnia roczna wartość jest brana pod uwagę przy ocenie jakości powietrza. Dopuszczalne stężenia dla SO2 i Pb są znacznie niższe niż dla NO2 czy PM10, ponieważ te substancje są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi nawet w małych dawkach.

Dla ozonu (O3) i tlenku węgla (CO), dopuszczalne wartości są określone jako średnie stężenia 8-godzinne. Te gazy są bardzo toksyczne dla ludzi nawet w małych dawkach i w krótkich okresach oddziaływania. Jak widać wartości dopuszcalne dla ozonu są znacznie niższe niż dla CO. Ozon w przygruntowej warstwie powietrza, tworzący się zwykle w czasie trwania smogu fotochemicznego, jest dla nas szkodliwy, natomiast ozon w stratosferze chroni życie na Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem UV.

7. Stężenia dopuszczalne dla O3 i CO (średnie stężenia 8-godzinne) w krajach Unii Europejskiej
Autor: Pawel Jezioro

8. Wartości alarmowe dla NO2, SO2 i O3 (średnie stężenia 1-godzinne) w krajach Unii Europejskiej
Autor: Pawel Jezioro

Wartości alarmowe

Dla  NO2, SO2 and O3, oprócz stężeń dopuszczalnych, określono także wartości alarmowe. Są to średnie 1-godzinne stężenia. Jeśli te wartości zostają przekroczone to władze lokalne mają obowiązek poinformować o tym opinię publiczną, a ponadto podjąć środki zaradcze, które zmniejszyłyby stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, np. ograniczyć ruch samochodowy w mieście, nakazać czasowe ograniczenie produkcji przemysłowej itp. 

Zajrzyj na inne strony Encyklopedii ESPERE:

Stężenie i stosunek zmieszania:
Stratosfera - podstawy - część 1 - skład

Więcej informacji w części dotyczącej przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz w części o obszarach zagrożonych!

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa:
Troposfera - podstawy - część 2 - Efekt cieplarniany i promieniowanie
Stratosfera - Podstawy - część 2 - dziura ozonowa i CFC
Kwaśne deszcze:
Klimat miasta - podstawy - część 3
Zagrożenia  zdrowia i mienia wskutek zanieczyszczenia powietrza:
Klimat miasta - więcej - część 2 - Bioklimat
Klimat miasta - więcej - część 1 - Oddziaływanie
Stężenie ozonu troposferycznego:
Troposfera - podstawy - część 3 - smog ozonowy
Ozon w stratosferze:
Stratosfera - podstawy - część 2 - powstawanie ozonu
 
 

 


O tej stronie:
Autorzy: Pawel Jezioro, Anita Bokwa - Uniwersytet Jagielloński - Kraków
Współpraca: Grzegorz Wawrejko
1. Recenzent: Prof. Barbara Obrebska-Starkel - Uniwersytet Jagielloński - Kraków - 2003-06-20
2. Recenzent: Dr Marek Nowosad - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Lublin - 2003-06-16
Konsultacja dydaktyczna: Michael Seesing - University of Duisburg - Duisburg / Niemcy
ostatnia zmiana: 2005-03-14
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 14.03.2005 16:35:40 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013