espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
1. Zanieczyszczenia powietrza
- Co to jest?
- Przyczyny
- Skutki
- Obszary zagrożone
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
3. Kwaśne deszcze
więcej
     
 

Klimat miasta

Wiadomości podstawowe

Przyczyny antropogenicznego zanieczyszczenia powietrza

Większość antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza dostaje się do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych w elektrociepłowniach, w produkcji przemysłowej i transporcie. Jednak w krajach rozwiniętych, w miastach to zanieczyszczenia komunikacyjne odgrywają główną rolę. 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Źródła antropogenicznego zanieczyszczenia powietrza

Podstawowym procesem, w trakcie którego następuje emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jest spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, elektrociepłowniach, indywidualnych paleniskach domowych oraz przez transport. Zanieczyszczenia emitowane są także przez przemysł oraz przez rolnictwo (więcej na ten temat w części "Przemysł" - link na dole strony).

 

1. Kominek.
Paleniska domowe były jednymi z pierwszych antropogenicznych źródeł zanieczyszczenia powietrza
Źródło: www.freefoto.com

U zarania ludzkiej cywilizacji jedynie dymy z ognisk i palenisk domowych były antropogenicznym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Jednak znaczenie zanieczyszczenia powietrza stale wzrastało. Już w 1273 r. król Anglii Edward I wydał zakaz używania węgla w Londynie, gdyż powodowało to znaczne pogorszenie jakości powietrza.
 

W XX wieku dynamiczny rozwój przemysłu i usług doprowadził do dużej koncentracji instytucji i zakładów produkcyjnych na stosunkowo niewielkich obszarach w regionach miejskich i przemysłowych. Do tego dołączył też rozwój motoryzacji i wzrost liczby mieszkańców miast, a więc i liczby budynków w miastach. Ruch samochodowy odgrywa w miastach szczególną rolę, ze względu na duże zagęszczenie ulic i tras komunikacyjnych, w porównaniu z obszarami poza miejskimi. W krajach rozwiniętych, w wielu miastach to właśnie transport jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Wszystko to sprawia, że warunki życia w mieście stają się coraz trudniejsze. Ponadto miejskie zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do wzmożenia efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia (więcej o efekcie cieplarnianym w części "Troposfera").

   

2. Intensywnie zurbanizowany obszar miasta Meksyk.
Duża koncentracja budynków, instytucji i zakładów przemysłowych w terenach miejskich i przemysłowych jest jedną z przyczyn dużego zanieczyszczenia powietrza.
Źródło: www.arriba-dueren.de

 

3. Emisja i imisja
Źródło: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 1996
Kliknij proszę aby powiększyć rysunek! (75 K)

Emisja i imisja

W terenach miejskich jest wiele źródeł (= emitorów) zanieczyszczenia powietrza, ale emisja zanieczyszczeń ma miejsce także w innych terenach. Szkodliwe gazy i aerozole mogą być przenoszone przez wiatr i transportowane do miejsc nawet bardzo odległych od emitora. Dlatego określając jakość powietrza w mieście, czyli koncentrację (stężenie) danej substancji w powietrzu musimy pamietać, że jest to skutek imisji, co oznacza, że substancja znajdująca się w danym miejscu może pochodzić z różnych źródeł i obszarów. 

 

Jednostki

Emisje wyrażane są zwykle w jednostkach takich jak tysiące ton na rok. Dzieli się je według źródeł i obszarów pochodzenia. Imisje natomiast (czyli stężenie substancji w powietrzu) są podawane w jednostkach odpowiednich dla znacznie mniejszych ilości, np. µg/m3 powietrza, i mówimy o średnich stężeniach globalnych, tak jak w przypadku CO2, albo też dla danego miejsca i czasu, np. SO2 w Londynie w grudniu 1952 r. Globalne zawartości substancji w powietrzu (tzw. stosunek zmieszania) wyraża się w ppm (od ang. parts per million, czyli części milionowe) lub ppb (parts per billion, czyli części bilionowe). Więcej na ten temat koncentracji i stosunku zmieszania w polu tematycznym "Stratosfera"). 

4. Zmiany globalnej zawartości w powietrzu (czyli stosunku zmieszania) dwutlenku węgla (CO2, w ppm) i metanu (CH4, w ppb).
Autor: Anita Bokwa
Źródło danych: World Resources Institute (http://earthtrends.wri.org)

 

 Emisje antropogeniczne w różnych regionach świata

W części "Co to jest zanieczyszczenie powietrza?" zostało wyjaśnione, że niektóre emisje mają globalny wpływ na klimat, zaś inne tylko lokalny. Do głównych obszarów o wysokim zanieczyszczeniu powietrza, będącym wynikiem działalności człowieka, należy zaliczyć: wschodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady, Europę, Azję południową i południowo-wschodnią oraz południowo-wschodnią Australię. Występuje tam także duża emisja zanieczyszczeń. Emisje dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) są omówione w części pt. "Kwaśne deszcze". Inne zanieczyszczenia emitowane w dużych ilościach, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania systemu klimatycznego, to dwutlenek węgla (CO2) oraz lotne związki organiczne. CO2 i niektóre lotne związki organiczne są gazami cieplarnianymi. Emisje lotnych związków organicznych są omówione w części dotyczącej wpływu przemysłu na zanieczyszczenie powietrza ("Klimat miasta", poziom: więcej). Tabela poniżej i wykresy na ryc. 5 prezentują wielkość emisji w wybranych krajach. Emisje są bardzo zróżnicowane, wskutek wielu przyczyn, objaśnionych przykładowo dla CO2


 

 

Kraj

SOx

NOx

CO2

Pyły

Wielka Brytania

2 028

2 060

539 344

213

Węgry

657

197

58 498

136

Niemcy

1 468

1 803

834 379

316

Francja

989

1 691

344 666

211

Polska

2 368

1 154

348 260

1 282

Korea Południowa

1 500

1 258

424 119

423

Japonia

903

1 409

1 164 518

-

Stany Zjednoczone

18 481

21 394

5 444 794

3 393

Australia

1 842

2 166

316 704

38

 Wartości w tabeli są podane w tys. ton
Kliknij na ikonki poniżej żeby zobaczyć dane z tabeli na wykresach!
Emisje zanieczyszczeń                               Emisja CO2                              Emisje zanieczyszczeń
w 1997 r.                                                   w 1997 r.                                        w USA w 1997 r.
5. Emisje zanieczyszczen powietrza w wybranych krajach 
Kliknij prosze aby powiększyć rysunek! (15-30 K)
Autorzy: Anita Bokwa, Paweł Jezioro
Źródło: Carbon Dioxide Information Analysis Center, United Nations Framework Convention on Climate Change
http://webdab.emep.int

Przykład:
Emisje o globalnym wpływie na klimat: dwutlenek węgla (CO2)

Emisje CO2 mają globalny wpływ na nasz klimat (wiecej o efekcie cieplarnianym w części "Troposfera"). Zobaczmy kto na świecie emituje największe ilości CO2. Według danych amerykańskiej Energy Information Administration globalna emisja CO2 w roku 2001 wyniosła 6567,82 milionów ton tzw. ekwiwalentu węgla. "Jednostki ekwiwalentu węgla" są definiowane jako jednostki CO2 pomnożone przez zawartość czystego węgla w CO2 (czyli przez 12/44).

 

6. Emisje CO2 w roku 2001 wg kontynentów i regionów
Źródło: www.eia.doe.gov/emeu/iea/

Emisje według kontynentów

Azja z Australią i Oceanią emitują jedną trzecią światowego CO2, a Ameryka Północna kolejne 28%, zatem te dwa regiony świata dostarczają łącznie prawie 60% globalnej emisji CO2. Jednakże, chociaż oba regiony emitują prawie po tyle samo CO2 rocznie, przyczyny tak wysokich emisji są w obu przypadkach odmienne. W Azji, Australii i Oceanii żyje około 3 882 milionów ludzi, co stanowi 61% ludności świata. Zaledwie 5% ludności świata (około 400 milionów ludzi, dane z roku 2000) żyje w Ameryce Północnej (USA, Kanada i Meksyk). Przyczyną wysokiej emisji w Azji, Oceanii i Australii jest duża liczba ludzi tam żyjących, podczas gdy w przypadku Ameryki Północnej przyczyną jest bardzo wysokie zużycie energii w różnych formach.

 

7. Kraje, które miały największy udział (w %) w globalnej emisji CO2 w 1999 r.
Kliknij na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!
Autor: Elmar Uherek
Źródło danych: Raport ONZ "Human Development 2003"
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/pdf/hdr03_HDI.pdf

 

Emisje według krajów

Rycina 7 pokazuje które kraje emitują największe ilości CO2 w świecie, np. 23,2% dla USA oznacza, że ten jeden kraj emituje 23,2% emisji całego świata. Jak widać USA, Chiny i Rosja emitują razem 42% globalnej emisji CO2, chociaż mieszka w nich tylko 27% ludności świata. Pośród 7 największych światowych emitorów nie ma krajów z Półkuli Południowej; 3 z nich to kraje europejskie, 3 azjatyckie i 1 z Ameryki Północnej (zauważ, że Rosja leży zarówno w Europie jak też w Azji, ale zazwyczaj wlicza się ją do Europy).

 

Emisje na głowę mieszkańca

Rycina 8 pokazuje ile CO2 jest emitowane w wybranych krajach na głowę mieszkańca, np. w USA to 19,7 ton na mieszkańca, zaś w Indiach to tylko 1,1 tony. Tak wielkie różnice są skutkiem różnych poziomów rozwoju gospodarczego w poszczególnych krajach. Czym bardziej komfortowe życie (czyli z użyciem samochodu, klimatyzacji, różnych elektrycznych urządzeń AGD) tym większej produkcji energii to wymaga, a to pociąga za sobą zwiększone emisje CO2.

8. Emisje CO2 (w tys. ton) na głowę mieszkańca w wybranych krajach w 1999 r.
Kliknij na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!
Autor: Elmar Uherek
Źródło danych: Raport ONZ "Human Development 2003"
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/pdf/hdr03_HDI.pdf

Emisje antropogeniczne według sektorów

Antropogeniczne zanieczyszczenie powietrza pochodzi z wielu źródeł. Zwykle jedno źródło emituje wiele rodzajów zanieczyszczeń. Pewne rodzaje działalności ludzkiej np. transport, są jednak decydujące dla emisji niektórych zanieczyszczeń, tzn. są głównie odpowiedzialne za emisję danego zanieczyszczenia. Dane z bazy UNECE/EMEP (United Nations Economic Commission for Europe/Co-operative programme for monitoring and evaluation of long range transmission of air pollutants in Europe) pokazują które działy gospodarki (czyli jakie rodzaje działalności człowieka) były głównie odpowiedzialne za emisje tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i dwutlenku siarki (SO2) w Europie, w roku  2001. Emisje są podane w jednostce SI "gigagramy" (Gg); 1 Gg = 1000 ton. 

 

Tlenek węgla (CO)

W Europie, w roku 2001, zostało wyemitowane 30 679 Gg CO. Głównym źródłem antropogenicznego CO w powietrzu był transport (60%) i przemysł (36% całkowitej emisji). Utylizacja odpadów i rolnictwo miały znikome znaczenie. Więcej o emisjach CO w części "Troposfera", podstawy.

9. Emisje CO w Europie w roku 2001 według sektorów gospodarki.
Autorzy: Anita Bokwa, Paweł Jezioro
Źródło danych: http://webdab.emep.int

10. Emisje NOx w Europie w roku 2001 według sektorów gospodarki.
Autorzy: Anita Bokwa, Paweł Jezioro
Źródło: http://webdab.emep.int

Tlenki azotu (NOx)

Transport był także głównym źródłem NOx i dostarczył 63% ich całkowitej emisji, czyli 10 056 Gg w roku 2001. Udział przemysłu wyniósł 35%. Ponownie emisje z utylizacji odpadów i rolnictwa miały znikome znaczenie.

Tlenki siarki (SOx)

W przeciwieństwie do CO i NOx, głównym źródłem emisji SOx był przemysł. Dostarczył on 93% całkowitej emisji SOx w roku 2001, a emisja całkowita wyniosła 5 949 Gg. Wszystkie pozostałe działy gospodarki dostarczyły łącznie zaledwie 7%. Dowiedz się więcej o emisjach SO2 i NOx w części poświęconej kwaśnym deszczom!

11. Emisje SOx w Europie w roku 2001 według sektorów gospodarki.
Autorzy: Anita Bokwa, Paweł Jezioro
Źródło danych: http://webdab.emep.int

 

12. Ruch miejski.
Transport jest w wielu miastach głównym źródłem zanieczyszcenia powietrza.
źródło: www.freefoto.com

Emisje w miastach 

W każdym mieście zarówno główne źródła emisji, jak też główne zanieczyszczenia powietrza mogą być różne. Zależy to od takich czynników jak: rodzaj przemysłu zlokalizowanego w danym mieście, intensywność ruchu drogowego, systemy grzewcze stosowane w budynkach itd. Zanieczyszczenia powietrza w mieście są emitowane przez tzw. niskie źródła emisji (np.indywidualne systemy grzewcze w domach), wysokie źródła emisji (np. wysokie kominy fabryczne) i źródła mobilne (samochody, autobust). Dla przykładu Kraków jest średniej wielkości miastem w południowej Polsce (800 000 mieszkańców), z rozwiniętym przemysłem ciężkim (huta stali, duża elektrociepłownia) i intensywnym ruchem ulicznym. Przemysł dostarcza prawie całą emisję SO2, i tak samo dużo CO jak transport, ale znacznie więcej NOx i pyłów. Inne żródła zanieczyszczeń mają znikome znaczenie. Jednakże w wielu miastach Europy Zachodniej transport jest głównym źródłem takich zanieczyszczeń jak CO czy NOx, ponieważ przemysł ciężki został przeniesiony w inne miejsca lub zastąpiony nowymi, czystymi technologiami. 

 

sektor/zanieczyszczenie

CO

NOx

pył

transport

48%

15%

2%

przemysł

44%

83%

88%

gospodarka komunalna

8%

2%

10%

suma

100%

100%

100%

13. Emisje CO, NOx i pyłów według sektorów gospodarki w Krakowie w roku 2001.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


Zajrzyj na te strony Encyklopedii ESPERE:

Zanieczyszczenia powietrza są emitowane także przez przemysł i rolnictwo:
Klimat miasta - Więcej - część 1 - Przemysł
Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie:
Troposfera - Podstawy - cześć 2 - Gazy cieplarniane
Stężenia SO2 w Londynie w grudniu 1952 r.:
Klimat miasta - podstawy - część 1 - Negatywne skutki
Niektóre emisje mają globalny wpływ na klimat, zaś inne tylko lokalny:
Klimat miasta - podstawy - część 1 - Co to jest?
Koncentracja i stosunek zmieszania:
Stratosfera - podstawy - część 1 - Skład

Emisje SO2 i NOx są omówione w:
Klimat miasta - podstawy - część 3 - Co to jest?
 

 


O tej stronie:
 
Autorzy: Pawel Jezioro, Anita Bokwa - Universytet Jagielloński  - Kraków
Współpraca: Grzegorz Wawrejko
1. Recenzent: Prof. Barbara Obrebska-Starkel - Universytet Jagielloński  - Kraków- 2003-06-20
2. Recenzent: Dr. Marek Nowosad - Uniwersytet Maria Curie-Sklodowskiej - Lublin - 2003-06-16
3. Recenzent: Prof. Wilhelm Kuttler - University of Essen / Niemcy - 2003-09-12
4. Recenzent: Dr. Ulrich Reuter - Stuttgart / Niemcy - 2003-09-03
Konsultacja dydaktyczna: Michael Seesing - University of Duisburg - Duisburg / Niemcy
ostatnia zmiana: 2005-03-11
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 12.03.2005 11:58:08 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013