espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
2. Ozon
- Ozon stratosferyczny
- Chlor
- CFC i HCFC
- Wielkie nieporozumienie
- Ochładzanie w stratosferze
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
     
 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

Procesy chemiczne z udziałem chloru i powstawanie dziury ozonowej

To przede wszystkim procesy chemiczne z udziałem chloru powodują niszczenie warstwy ozonowej. Wraz z rozpoczęciem przemysłowej produkcji chlorofluorowęglowodorów (CFC) człowiek dostarczył do atmosfery nowe źródło chloru.  Obecnie zawartość chloru w atmosferze jest sześciokrotnie większa niż to miało miejsce pierwotnie, gdy chlor pochodził tylko ze źródeł naturalnych. Ma to bardzo niekorzystne skutki dla warstwy ozonowej. Jednakże niszczenie warstwy ozonowej zachodzi w bardzo szczególnych warunkach, dlatego rzeczywiste działanie chloru jest niższe od przewidywań.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 
chlorine sources in the early 1990s

1. Źródła chloru w stratosferze na początku lat 90. XX w.
Objaśnienia: entirely human-made - substancje pochodzenia wyłącznie antropogenicznego, natural sources contribute - substancje występujące w przyrodzie
Źródło: UNEP/WMO Scientific Assessment of Ozone Depletion

CFC – gazy nie występujące w przyrodzie

Gazy o największej zdolności do niszczenia warstwy ozonowej i największym wpływie na klimat to CFC-11 (CFCl3), CFC-12 (CF2Cl2) i CFC-113 (CF2ClCFCl2). Obecnie, dzięki badaniom bąbelków powietrza uwięzionym w polarnym firnie, wiadomo już, że nie ma naturalnych źródeł tych związków. Jedynym istotnym naturalnym źródłem chloru jest metylochlor CH3Cl, a okres jego przebywania w atmosferze wynosi 1,3 roku.
CFC mogą przebywać w troposferze bardzo długo, 50-100 lat, gdyż nie poddają się fotolizie ani nie wchodzą w reakcje z rodnikami OH. Docierają do stratosfery i tam ulegają fotolizie, co prowadzi do tworzenia się rodników chloru. Obecność tych rodników nie musi prowadzić do niszczenia warstwy ozonowej ponieważ zachodzą inne reakcje z ich udziałem. Aby doszło do niszczenia ozonu muszą zaistnieć pewne szczególne warunki, co pokazuje ryc. 2.

Procesy chemiczne z udziałem chloru w stratosferze - wiadomości podstawowe 
 

Jak wiele innych rodników X, chlor (Cl) jest utleniany przez ozon w stratosferze i tworzy XO (ClO)

           X + O3                      -> XO + O2
           O3 + światło słoneczne -> O + O2
           O + XO                     -> X + O2
netto:      2 O3                           -> 3 O2

Ten łańcuch reakcji prowadzi do niszczenia ozonu.

basic chlorine chemistry 1

2. a) Podstawowe procesy chemiczne z udziałem chloru w stratosferze.
Obwódka z czerwonych kropek wokół atomów symbolizuje, że są to rodniki.
Autor: Elmar Uherek
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (50-100 KB)

Jednak rodnik X  inicjujący reakcję (tutaj Cl) niekoniecznie wraca do cyklu. Cl lub ClO mogą także zostać usunięte wskutek innych reakcji. Tlenki azotu powodują niszczenie rodników ClO , które przechodzą np. w ClONO2 i HCl, co pokazuje niebieska ramka na rysunku.

 

basic chlorine chemistry 2

2. b)              np. M = N2

 ClO + NO2 + M*   -> ClONO2 + M*
i
 ClO + NO            ->  Cl + NO2
 Cl + CH4             -> HCl + CH3

HCl i ClONO2 to tzw. “gatunki rezerwuarowe”, ponieważ chlor nie jest tam aktywny. Nie reagują one z ozonem. Zazwyczaj pozostają w postaci gazowej i mogą być powoli usunięte ze stratosfery. Z tego powodu w normalnych warunkach spodziewamy się tylko niewielkiego ubytku ozonu, ale “gatunki rezerwuarowe” są przenoszone z masami powietrza do niższych warstw stratosfery w obszary okołobiegunowe w okresie zimy.

basic chlorine chemistry 3

2. c)

Warunki powstawania dziury ozonowej nad Antarktydą

W czasie nocy polarnej temperatura spada do -80°C. W stratosferze znajduje się bardzo mała ilość pary wodnej. Zamarzając tworzy ona wraz z kwasem azotowym polarne, stratosferyczne chmury lodowe (tzw. trójhydrat kwasu azotowego; ang. nitric acid trihydrate, NAT). W tej sytuacji występuje łącznie pięć kluczowych warunków:

 

ozone hole chemistry 1

3. a-d) Warunki powstawania i reakcje chemiczne prowadzące do powstania dziury ozonowej.
Autor: Elmar Uherek
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (50-100 KB)

Pierwszy: tlenki azotu (tlenek azotu NO i dwutlenek azotu NO2), które są katalizatorami, i które pomagają zamienić ClO na HCl  jak pokazano powyżej, zostają usunięte z gazowej fazy stratosferycznej poprzez reakcje

NO + O3              -> NO2 + O2
NO2 + NO3 + M -> N2O5 + M
N2O5 + H2O          -> 2 HNO3  

wskutek czego wytwarza się kwas azotowy HNO3, który wchodzi w skład cząstek budujących polarne chmury stratosferyczne (PSC).

ozone hole chemistry 2

Drugi: na powierzchni lodowych cząstek PSC “gatunki rezerwuarowe” z nieaktywnym chlorem, czyli HCl i ClONO2 (azotan chloru), reagują między sobą i tworzy się Cl2 i HNO3; ten ostatni natychmiast jest włączany w skład cząstek.

Trzeci: po zakończeniu nocy polarnej i pojawieniu się dopływu światła słonecznego, Cl2 ulega fotolizie i tworzą się 2 rodniki  Cl . Chlor staje się znowu aktywny.

ozone hole chemistry 3

Czwarty: atomy chloru zaczynają katalityczny łańcuch reakcji, prowadzących do niszczenia ozonu tak długo jak brakuje tlenków azotu aby je usunąć.

    Cl + O3                       -> ClO + O2
    Cl + O3                       -> ClO + O2
    ClO + ClO + M           -> Cl2O2 + M
    Cl2O2 + światło słoneczne -> Cl +ClO2 -> 2 Cl + O2
Netto: 2 O3  -> 3 O2 

 

ozone hole chemistry 4

Piąty: zazwyczaj związki chloru takie jak Cl, ClO i Cl2O2 tworzą się i gromadzą raczej w górnej stratosferze, zaś ozon raczej w dolnej stratosferze. Z tego powodu kilkadziesiąt lat temu eksperci nie spodziewali się znaczącego ubytku ozonu. Ozon i substancje go niszczące powinny wchodzić w kontakt tylko w strefach granicznych. W tym miejscu pojawia się wir okołobiegunowy: związki chloru są przenoszone do niższych warstw stratosfery przez masy powietrza przemieszczające się w dół ze środkowej do dolnej stratosfery dzięki stałemu krążeniu powietrza wokół bieguna. W ten sposób związki chloru niszczące ozon są transportowane na niższe wysokości, gdzie głównie gromadzi się ozon.

  

Wszystkie pięć warunków musi wystąpić łącznie aby utworzyła się dziura ozonowa. Z tego powodu największe ubytki ozonu pojawiają się nad Antarktydą i tylko w czasie antarktycznej wiosny (wrzesień-październik), jak tylko promieniowanie słoneczne zaczyna tam docierać po nocy polarnej. W niektórych latach mamy porównywalne warunki nad Arktyką w marcu i mała dziura ozonowa tworzy się także nad Europą Północną. W późniejszych miesiącach chmury polarne zanikają, tlenki azotu są znów dostępne, rodniki chloru zostają usunięte i warstwa ozonowa odbudowuje się.

 

time series ozone hole 2001

4. Rozwój dziury ozonowej w 2001 r. Lewa część animacji pokazuje na jakiej wysokości ozon nad Antarktydą jest niszczony i jak się odradza w ciągu roku. Prawa część pokazuje towarzyszące temu zmiany temperatury z wysokością.
Objaśnienia: zielona linia na lewym rysunku - zmiany zawartości ozonu (wrażonej jako ciśnienie cząstkowe ozonu w mPa) wraz z wysokością (w km) w dniu 1 stycznia 2001, zielona linia na prawym rysunku - zmiany temperatury wraz z wysokością dla poszczególnych dni, czerwona linia na prawym rysunku - zmiany temperatury  wraz z wysokością w dniu 1 stycznia 2001, niebieska linia na prawym rysunku - najniższa temperatura jaka wystąpiła na  poszczególnych wysokościach od 1 stycznia 2001 do danego dnia, ukazanego na animacji, total ozone (Dobson units) - całkowita zawartość ozonu w całym profilu (w dobsonach), current minimum temp. - aktualna najniższa temperatura, South Pole - biegun południowy.
Proszę kliknąć aby zobaczyć rycinę w powiększeniu oraz przebieg zjawiska co 5 dni (270 K)!
Animacja: NOAA Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory, Boulder, Colorado
 

M*: w każdej reakcji A + B -> C konieczna jest trzecia cząstka, która pochłania nadmiar energii. W przeciwnym wypadku produkt C miałby taką samą energię jak suma A + B i natychmiast nastąpiłaby reakcja odwrotna. Najczęściej M to azot z powietrza N2.
O tej stronie:
Autor: Dr Elmar Uherek, Max Planck Insitute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Recenzent: Dr Christoph Brühl, Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Michael Seesing - Uni Duisburg - 2003-08-07
Ostatnia aktualizacja: 2007-03-15
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 15.03.2007 08:59:22 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013