espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
- Czynniki
- Wyspa ciepła
- Cyrkulacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
* Ćwiczenie 5
3. Kwaśne deszcze
więcej
     
 

Klimat miasta

Wiadomości podstawowe

Czynniki kształtujące klimat miasta

Klimat miasta jest wynikiem współoddziaływania wielu czynników zarówno naturalnych, jak też antropogenicznych. Zanieczyszczenia powietrza, pokrycie obszaru miasta ulicami i budynkami, czy emisja tzw. sztucznego ciepła, wraz z lokalnymi czynnikami naturalnymi, powodują różnice klimatyczne między miastem i obszarami pozamiejskimi.

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Na kształtowanie się klimatu miasta ma wpływ szereg naturalnych czynników zarówno makroskalowych (m. in. szerokość geograficzna), jak i mezoskalowych - lokalnych (ukształtowanie powierzchni, pokrycie terenu, obecność zbiorników wodnych). Wraz z rozwojem miasta zaczynają działać zupełnie nowe czynniki, które modyfikują dotychczasowy klimat obszaru i przyczyniają się do stworzenia klimatu miejskiego.

Uwaga: Kolory użyte w tekście odpowiadają kolorom użytym na rysunku poniżej!

1. Czynniki kształtujące klimat miasta
Autor: Sebastian Wypych

W mieście większość powierzchni, zwłaszcza w centrum, jest pokryta ulicami, budynkami itp. zbudowanymi z różnych materiałów nie przepuszczających wody (np. beton, asfalt). Naturalna powierzchnia Ziemi występuje w parkach czy na skwerach, ale zazwyczaj zajmuje tylko mały fragment całej powierzchni miasta. Powierzchnia miasta jest często bardzo urozmaicona, tworzy jakby mozaikę złożoną z różnego rodzaju materiałów. Każdy materiał ma inne albedo, co powoduje różnice w ilości promieniowania odbitego i pochłoniętego przez daną powierzchnię. Albedo całego miasta wynosi zaledwie 10-15% (np. albedo świeżego śniegu wynosi ponad 80%) co oznacza, że większość docierającej do miasta energii słonecznej jest pochłaniana. Ponadto większość materiałów, z których zbudowane jest miasto charakteryzuje się dużą pojemnością cieplną i dużym przewodnictwem cieplnym. W przyrodzie trudno spotkać materiały, które miałyby zarazem tak niskie albedo i wysoką pojemność cieplną, a jest to bardzo ważny czynnik kształtujący klimat miasta. 

2. Różnorodne powierzchnie w mieście i ich albedo
Kliknij na rycinę, aby zobaczyć ją w powiększeniu! (39 K)
Źródło: U.S. Environmental Protection Agency. Polska wersja ryciny: Mateusz Kamiński. 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/
content/ActionsLocalHeatIslandEffect.html

3. Stopień odsłonięcia horyzontu (ang.: sky view factor, SVF)
Stopień odsłonięcia horyzontu (SVF) jest w mieście niższy niż poza miastem z powodu zabudowy. Najwyższa możliwa wartość tego wskaźnika to 1. Taka wartość charakteryzuje płaski teren, bez drzew, domów itp. 
Autor: Sebastian Wypych (za: Oke, 1987)

Dodatkowo układ budynków w mieście, tzw. trójwymiarowa geometria miasta, sprzyja "zatrzymywaniu" promieniowania w pobliżu podłoża. Powoduje to zmniejszenie strat promieniowania długofalowego (cieplnego). Wszystko to sprawia, że duża ilość energii jest kumulowana w ciągu dnia i stopniowo wypromieniowywana w nocy, co spowalnia nocne wychłodzenie miasta w porównaniu do terenów poza miejskich.

Kolejnym ważnym czynnikiem modyfikującym klimat miasta jest emisja zanieczyszczeń powietrza, które powodują zmiany w składzie chemicznym atmosfery, zmniejszenie jej przeźroczystości i dopływu promieniowania słonecznego, a wzrost jego pochłaniania przez atmosferę. Miejskie zanieczyszczenia powietrza to substancje gazowe i pyłowe, powstajace w trakcie procesów przemysłowych, oraz będące efektem gospodarki komunalnej i transportu. Zazwyczaj największe ilości zanieczyszczeń obecne są w centrum miasta i maleją ku peryferiom. Jest to jednak zależne od położenia zakładów przemysłowych i usytuowania ulic o dużym natężeniu ruchu samochodowego. W ciągu dnia największe stężenia notowane są w godzinach największego nasilenia ruchu samochodowego. W ciągu roku ilość zanieczyszczeń jest najwyższa zimą, kiedy to dochodzi do emisji dużej ilości szkodliwych substancji podczas procesów spalania różnych paliw celem ogrzewania budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Wtedy także warunki pogodowe sprzyjają tworzeniu się tzw. równowagi stałej atmosfery, co oznacza, że ruchy pionowe powietrza i mieszanie się różnych jego warstw są bardzo ograniczone. To zaś sprzyja utrzymywaniu się zanieczyszczeń w miejscu ich emisji, uniemożliwia ich odprowadzanie poza miasto. Smog fotochemiczny jest jednak zanieczyszczeniem właściwym dla lata (kiedy temperatura powietrza jest wysoka), a nie zimy. 
 

 

4. Dobowe zmiany zanieczyszczenia powietrza; typowy słoneczny, letni dzień - Kraków, 22 sierpnia 2003 r.
 
W lecie transport jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście. Rano intensywny ruch drogowy powoduje duże emisje tlenków azotu i tlenku węgla (ryc. a and b). Około południa i po południu temperatura powietrza wzrasta, a prędkość wiatru pozostaje niewielka (ryc. c). Reakcje chemiczne zachodzące w powietrzu przy udziale światła słonecznego powodują spadek koncentracji tlenków azotu i wzrost koncentracji ozonu troposferycznego (ryc. a). Pomiary zostały wykonane na pasie zieleni między jezdniami dwukierunkowej dużej ulicy z intensywym ruchem samochodowym (Aleja Krasińskiego). Stężenia zanieczyszczeń były mierzone na wysokości 4 m ponad gruntem, prędkośc wiatru - 10 m, a temperatura - 6 m.
Autorzy: Anita Bokwa, Sebastian Wypych
Źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

5. Dobowe zmiany zanieczyszczenia powietrza; typowy zimowy dzień - Kraków, 26-27 grudnia 2002 r.
  
Zimą produkcja energii cieplnej jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach. Gdy temperatura jest bardzo niska (ryc. c) to intensywna emisja z różnych źródeł ogrzewania (zorganizowanych i indywidualnych) powoduje wysoką koncentrację w powietrzu pyłów (zwłaszcza tzw. PM10, czyli cząstek o średnicy do 10 mikrometrów), tlenku węgla i dwutlenku siarki (ryc. a and b). Gdy prędkość wiatru jest niewielka i temperatura powietrza jest bardzo niska (typowa sytuacja dla tworzenia się inwersji temperatury - ryc. c), to zanieczyszczenia powietrza utrzymują się blisko powierzchni ziemi, poniżej warstw inwersyjnych, i nie są wynoszone poza obszar miasta. Powoduje to utrzymywanie się wysokich koncentracji zanieczyszczeń. Pomiary stężeń zanieczyszczeń zostały wykonane na Rynku Głównym, 12 m ponad powierzchnią ziemi (przyrządy są zainstalowane na ścianie Wieży Ratuszowej). Prędkośc wiatru była mierzona 10 m ponad poziomem gruntu, a temperatura - 6 m.
Autorzy: Anita Bokwa, Sebastian Wypych
Źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

 


Następnym czynnikiem modyfikującym klimat w mieście jest emisja sztucznego ciepła (tzw. ciepła antropogenicznego). Jest to ciepło dostarczane do atmosfery wskutek ogrzewania pomieszczeń zimą, chłodzenia ich latem (poprzez system klimatyzacji), a także pochodzi ze spalania surowców energetycznych (węgiel, koks, gaz i paliwa płynne), z produkcji przemysłowej oraz transportu. Ilość emitowanego ciepła antropogenicznego zależy od średniego zużycia energii na mieszkańca, wielkości miasta (ilości mieszkańców), ilości zakładów przemysłowych i położenia geograficznego samego miasta.

 

6. Ogrzewanie pomieszczeń jest jednym ze źródeł ciepła antropogenicznego, niezależnie od tego czy używamy tradycyjnych czy ...
Źródło: www.freefoto.com
...nowoczesnych metod (piec c.o. olejowy)
Źródło: home.datacomm.ch

 

W mieście parowanie jest znacznie mniejsze niż na terenach pozamiejskich ponieważ większość obszaru to powierzchnie sztuczne, bez roślinności, a opady atmosferyczne nie wsiąkają w takie podłoże, lecz szybko spływają do studzienek kanalizacyjnych i są odprowadzane poza miasto. Ciepło, które nie zostaje zużyte na parowanie (bo jest dostępne bardzo mało wody, która mogłaby parować) dodatkowo podgrzewa powietrze w mieście. Warto jednak pamiętać, że w niektórych miastach udział terenów zielonych w całowitej powierzchni miasta jest znaczący, co zwiększa ewapotranspirację.

Oddziaływanie czynników antropogenicznych zależy od wielkości i struktury przestrzennej miasta, a także od liczby mieszkańców oraz poziomu uprzemysłowienia. Niewielkie miasteczka o niskiej, luźnej zabudowie, licznych terenach zielonych, pozbawione praktycznie funkcji przemysłowej, zmieniają klimat lokalny w znacznie mniejszym stopniu niż duże miasta z wysoką zabudową. 
 

Na siłę oddziaływania czynników antropogenicznych wpływają decydująco także warunki naturalne obszaru. Przykładowo, miasto położone w kotlinie śródgórskiej narażone jest na częste występowanie mgieł i gorsze przewietrzanie. Takie warunki prowadzą do złej jakości powietrza. Kumulowaniu zanieczyszczeń sprzyja także występowanie w dolinach inwersji
termicznych. Zjawisko inwersji termicznych jest wyjaśnione w części "Troposfera" (patrz link poniżej). Jednak w przeciwieństwie do przyczyn tam opisanych, w mieście położonym w głębokiej dolinie lub kotlinie głównym powodem
tworzenia się inwersji jest zacienienie podłoża przez otaczające stoki, wskutek czego tereny niżej położone są zimniejsze niż tereny położone wyżej. Ponadto zimne i zarazem cięższe powietrze spływa nocą grawitacyjnie ze stoków do kotlin i dolin, gromadzi się tam i przyczynia do tworzenia się inwersji temperatury.

Klimat miasta można ulepszać, czyli meliorować, planując zabudowę miejską tak aby zmniejszyć negatywny wpływ zarówno czynników antropogenicznych, jak i naturalnych, a także maksymalnie wykorzystać walory środowiskowe obszaru
miasta. Umiejętnie zaplanowana rozbudowa miasta (rodzaj i charakter zabudowy), właściwie rozmieszczone tereny zielone i powierzchnie wodne, a także odpowiednio (m.in. w stosunku do przeważających wiatrów) zlokalizowane zakłady przemysłowe zapewniają miastu zarówno dynamiczny rozwój, jak i dobre warunki aerosanitarne i klimatyczne.

 

7. Mgła pogarsza jakość powietrza w mieście ponieważ zanieczyszczenia powietrza mogą reagować z wodą zawartą w kropelkach mgły i wytwarzać np. tzw. kwaśną mgłę.
Źródło: www.freefoto.com

Zajrzyj na inne strony Encyklopedii ESPERE:

Każda powierzchnia ma inne albedo:
Klimat miasta - więcej - część 2 - bilans promieniowania
Zanieczyszczenie powietrza:
Klimat miasta - podstawy - część 1 - przyczyny
Smog fotochemiczny:
Troposfera - podstawy - część 3 - smog ozonowy
Klimat miasta - podstawy - część 1 - skutki
Inwersja temperatury:
Troposfera - podstawy - część 1 - w pionie (struktura
 

 


O tej stronie:

Autorzy: Sebastian Wypych, Anita Bokwa - Uniwersytet Jagielloński - Kraków
Współpraca: Anna Gorol
1. Recenzent: prof. dr hab. Barbara Obrębska-Starklowa - Uniwersytet Jagielloński - Kraków
2. Recenzent: dr Marek Nowosad - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin 
3. Recenzent: Prof. Yair Goldreich - Bar-Ilan University - Ramat-Gan / Izrael - 2003-09-21
ostatnia aktualizacja: 2005-03-15
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.07.2005 12:53:03 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013